Podokręg

Kolejny obowiązek nałożony na stowarzyszenia!!!

28/01/2022 11:35

Działalność małych klubów od dawna obarczona jest mnóstwem pracy papierkowej a jak się okazuje, przed stowarzyszeniami ukazują się nowe obowiązki, które wzbudzają przynajmniej uśmiech politowania. Z dniem 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), która nałożyła na stowarzyszenia nowe zadania do wykonania.


Zmiana ta dotyczy podmiotów NGO, poprzez ujęcie ich jako podmioty zobowiązane do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotychczas obowiązkowi wpisu do Rejestru podlegały wyłącznie spółki.

Po nowelizacji przepisu art. 58 wyżej cytowanej ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych poszerzony został o fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie. Podmioty wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych możliwie jak najszybciej, nie później niż do 31 stycznia 2022 r.

Ponadto każda zmiana danych podlegających wpisowi do KRS jak np. zmiana nazwiska, zmiana funkcji w zarządzie, powinna być także zgłoszona do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od rejestracji każdej zmiany. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”. Zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Beneficjant rzeczywisty, to osoba wchodząca w skład Zarządu, tj. organu stanowiącego danej organizacji. W przypadku stowarzyszeń zgłaszany zatem powinien być cały Zarząd, przy czym ci członkowie Zarządu, którzy będą zgłoszenie podpisywać, będą także zgłaszającymi. Członkowie komisji rewizyjnych nie są natomiast beneficjentami rzeczywistymi.

 

Art.  153.  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze. Podmioty (organizacje/fundacje), które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.

Więcej informacji oraz instrukcję wypełnienia formularza umieszczono na stronie: Jak zgłasza się do rejestru beneficjentów rzeczywistych